תקנון ארגון מעצבי הפנים בישראל

פרק 1 :מבוא שם 1.1 שם העמותה הוא ארגון מעצבי ישראל בישראל )להלן:"הארגון"(

2.1 מטרות הארגון א. לארגן לאגד ולאחד את מעצבי הפנים )להלן:"המעצבים"( במסגרת מקצועית לצורך הכשרה מקצועית, הפצת מידע מקצועי, קביעת נהלים ודפוסי עבודה נכונים ויעילים, קיום מוסד בוררות בין חברי האיגוד בינם לבין עצמם, ובינם לבין הציבור הרחב וקידום נושאים חיוניים בתחומי עיצוב הפנים הן לתועלת הציבור והן לתועלת המעצבים ב. הקמת ארגון מעצבי הפנים בישראל אשר ייזום יטפל וייעץ לחברי ארגון מעצבי הפנים בהסכמי עבודה וביחסי עבודה במטרה לשמש ארגון יציג של מעצבי הפנים בישראל. ד. ייצוג המעצבים החברים בארגון בפני כל משרד, מוסד או ארגון ממשלתי, מקומי, ציבורי, פרטי, מקצועי או אחר בארץ ובחו"ל- והכל כפי שיידרש לקידום מטרות הארגון וחבריו, ושמירה על זכויותיהם הכלכליות . ה. מניעת הפלייתם של מעצבים בתחומי המיסים, זכויות בתחומי הכלכלה והרווחה לעומת המעסיקים האחרים במשק, במקביל יישום מנהל תקין על פי חוק וסדר הנהוג במשק. ו. העלאת המודעות המקצועית של ענף העיצוב בקרב המעצבים והציבור הרחב וטיפוח רמה מקצועית, עסקית, מוסרית וחברית של כל החברים בארגון וזאת באמצעות פורמים מקצועיים, פרסום, השתלמויות הוצאת ספרות מקצועית וימי עיון. ז. לקדם את זכויותיהם של חברי הארגון, המעצבים, ולקדם התמקצעות בתחום עיצוב הפנים ע"י השפעה על חקיקה בכנסת, חקיקת משנה, תקנות וצווים של הממשלה, חוקי עזר וכיוצ"ב לרבות סיוע במימון, בפיתוח עיסוקים קיימים וחדשים, מיסוי הוגן ושמירה על זכויותיהם של העוסקים בענף עיצוב הפנים. ח. לדאוג לרווחת המעצבים ולפעול בין היתר לעזרה הדדית בין החברים והמלצות לסידורי- ביטוח קולקטיביים וצרכניים משותפים, הקמת מוסדות גישור ובוררות.

3.1סמכוית הארגון: א. להקים ולקיים מוסדות לייעוץ ולמתן שירותים בתחומים הטכניים, המדעיים, הכלכליים והפיננסיים כדי לסייע לחברים בארגון. ב. לתמוך ולהשתתף בתערוכות ובירידים בארץ ובחוץ-לארץ. . לנהל יחסי ציבור והסברה למען הענף בכלל זה: להוציא לאור עיתונים, כתבי עת, ספרים, חוברות, קטלוגים, תקליטורים, כרזות או כל חומר אחר, להפיק סרטים בנושאים הקשורים לענף. ד. להקים, לאגד, לנהל, להתמזג, להצטרף אל או עם עמותה, קרן, גוף אחר או אדם כלשהו שמטרותיהם זהות או דומות למטרות הארגון וזאת באישור האסיפה הכללית. ה. למנות בעלי תפקידים ע"י הועד המנהל לצורך השתתפות בוועדות הארגון השונות לצורך ביצוע והשגת מטרות הארגון. ו. לייסד ולתמוך במוסדות להכשרה מקצועית. ז. להקים ולקיים קרן שכספיה ישמשו לפיצוי חברי הארגון בגין נזקים הנובעים מסכסוכים ביחסי עבודה. ח. לרכז אמצעים כספיים לצורך פעילות ההתאחדות לסוגיה ולנהל פעולות כספיות מכל סוג. ט. להקים מוסדות לעזרה הדדית לחברי הארגון. י. להקים פורומים שונים במסגרת הארגוןת. יא. לעשות כל פעולה אחרת המכוונת להשגת מטרות הארגוןת וקידום ענף העיצוב פנים הן בארץ והן בחוץ-לארץ.

4.1 הארגון - אישיות משפטית הארגון הוא אישיות משפטית הכשרה לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי הארגון על-ידי באי-כוחו החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות, לקנות, למכור, לרכוש ולעשות כל פעולה משפטית אחרת הקשורה בענייניו- ובכלל זה להופיע בכל בתי-המשפט ובתי-הדין לסוגיהם ולדרגותיהם. פרק :2 חברות 1.2 הארגון - אישיות משפטית א. מייסדי הארגון הינם חברים בה החל מיום רישום העמותה. ב. כחבר הארגון יכולים להתקבל כל חברה בע"מ ו/או עוסק מורשה ו/או ח.צ, העוסקים בעיצוב פנים עמוד 4 מתוך 15 ג. אדם החפץ להיות חבר בארגון יגיש בקשה בלשון זו: "אני )שם מען מספר עוסק מורשה \ח.פ ) מבקש להיות חבר בארגון מטרות הארגון ותקנונו ידועים לי, אם אתקבל כחבר בהו אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של הארגון" ד. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר ארגון או אי קבלתו נתונה בידי וועדת הקבלה שתבחן את בקשת החברות בהתאם לקריטריונים המפורסמים בתקנון זה. סירבה הוועדה לקבל את הבקשה, רשאי המבקש לערער על הסירוב בפני הוועד המנהל. ה. יתקבל כחבר בארגון כל אדם ו/או תאגיד אשר עונה על 2 מהדרישות הבאות לכל הפחות: - ניסיון מעשי שיוצג לוועדת הקבלה ולא יפחת מחמש שנים. פה להוסיף את תנאי הקבלה שלנו ו. לא יתקבל חבר בארגוןאשר עשוי להיות בניגוד אינטרסים עם מטרות ההתאחדות. ז. לאחר שנה מיום הקמת התאחדות, לא תתקבל בקשה להצטרפות להתאחדות מבלי שיצורפו לה המלצות של לפחות שני חברים בהתאחדות. 

2.2 ועדת חברות - קבלה א. וועדת החברות תמונה ע"י הוועד המנהל ותהיה מורכבת לפחות מ2 חברי ארגון. ב. יו"ר הארגון והמנכ"ל, באם קיים לארגון כזה, יהיו חברים נוספים בוועדה זו כמו בכל ייתר הוועדות מתוקף תפקידם. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר הארגון או אי קבלתו נתונה בידי וועדת הקבלה. במידה ויש לוועדה ספקות ו/או אי הסכמה בקשר לקבלת חבר חדש , תביא הוועדה הבקשה בפני הוועד המנהל אשר יחליט בנושא. ג. הוועד המנהל, ייקבע את סמכויות הוועדה ואת הקריטריונים לקבלת חברים בכפוף לתקנון זה וינחה בהתאם את וועדת הקבלה. כן יהיה רשאי הוועד המנהל לאשר בקשות חברות בארגון לחברים שאינם עומדים בקריטריונים וזאת בהתאם לנהלים שייקבעו.

3.2 פקיעת החברות בארגון א. החברות בארגוןפוקעת - )1 )במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו; עמוד 5 מתוך 15 )2 )בפרישתו מן הארגון; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד המנהל שלושים יום מראש; )3 )בהוצאתו מן הארגון. ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד המנהל, ולאחר מתן זכות שימוע לחבר להחליט על הוצאת חבר מן הארגון מאחד הטעמים הבאים: )1 )החבר לא שילם לארגון דמי חבר במשך שנה וניתנה לו התראה של 60 יום; )2 )החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית; )3 )החבר פועל בניגוד למטרות הארגון; )4 )החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון. )5 )ועדת האתיקה המליצה על הפסקת חברותו של חבר וזאת לאחר ששלחה לו התראה והחבר לא מילא אחרי הוראות הוועדה 30 יום לאחר קבלת ההתראה. ג. על חבר שחברותו בארגון פקעה לשלם את כל חובותיו לארגון לרבות דמי חבר עד סוף שנת הכספים בה פקעה חברותו.

4.2 חבר כבוד הארגון רשאי להעניק לאדם מעמד של חבר כבוד על-פי החלטה של הוועד-המנהל.

5.2 זכויות החברים א. כל חבר הארגון ייהנה משירותי הארגון ופעולותיו. ב. זכותו של חבר להשתתף באסיפות כלליות של הארגון , ג. זכותו של חבר לבחור ולהיבחר למוסדות ולתפקידים בארגון. ד. בכל ההצבעות יהיה לכל חבר קול אחד. ה. חבר הארגון יהיה זכאי לבחור להיבחר או להתמנות למוסד כלשהו בארגון אם שילם את דמי החבר שנקבעו לחברתו כפי שייקבעו מעת לעת ע"י ועדת הכספים של הארגון. ו. זכאים להיבחר או להתמנות למוסד כלשהו בארגון גם נציגים של חבר שהוא תאגיד לרבות נציג ממועצת המנהלים )דירקטור( של החבר, שותף או מנהל שהינו שכיר החבר שיוגדרו כנציגי החבר וימונו באמצעות ייפוי כח. ז. זכויות החבר מותנות במילוי חובותיו המפורטים להלן.

6.2 חובות החברים א. על כל חבר הארגון לשלם דמי חבר לפי חיוב שיוטל עליו על-ידי ועדת הכספים של הארגון. עמוד 6 מתוך 15 ב. על כל חבר לקיים את הוראות תקנות אלה ותקנות המשנה ולהישמע להחלטות של מוסדות הארגון ולבצע את החלטות מוסדותיהם המוסמכים של הארגון. ג. לפעול עפ"י כללי האתיקה הקבועים בחוק וכל כללי אתיקה מחייבים אחרים כפי שיהיו מעת לעת. ד. לנהוג בהגינות כלפי חברים למקצוע. ה. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של הארגון לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל או אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב ישנה הארגון את מענו הרשום בפנקס החברים. פרק 3 – אסיפה כללית

1.3 זמן ומקום יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית שנתית ייקבעו בידי הועד המנהל. הוועד המנהל יוכל לזמן גם אסיפות שלא מן המניין ע"פ החלטת יו"ר הוועד ומנכ"ל הארגון )באם יהיה כזה( או לפי דרישה חתומה ע"י לא פחות מ%25 מחברי הארגון שתשלח לכתובת הדואר הרגיל או האלקטרוני של הארגון. כן רשאית ועדת הביקורת לזמן אסיפה שלא מן המניין. הזמנה

3.2 א. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש באמצעות דואר אלקטרוני ובפרסום באתר הארגון ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

3.3 תפקידים של אסיפה כללית אסיפה כללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ובסמכותה לקבוע את מדיניותם ויסודות פעולותיהם של הארגון ומוסדותיו, לקבל החלטות בכל העניינים הנוגעים לארגון, לבחור בעלי תפקידים, לאשר תקנות ותקנות-משנה, שהותקנו על-ידי הועד המנהל- .

מנין 3.4 א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות מחצית ממספר חברי ההתאחדות; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. עמוד 7 מתוך 15 ב. לא נתכנס המנין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה אך לא יפחת משניים.

5.3 יושב ראש ומזכיר אסיפה כללית תבחר, מבין חברי הארגון, יושב ראש ומזכיר לאסיפה. החלטות

3.6 א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הארגוןלהכריע. ב. חבר הארגון שהינו תאגיד רשאי להיות מיוצג באסיפה הכללית על-ידי אחד מבעלי התאגיד, חבר מועצת המנהלים, שותף או מנהל, שהינו עובד החברה בעל ייפוי כח. נציג התאגיד יהיה בעל זכות הצבעה בעלת קול אחד באסיפה הכללית. נציג אשר מכהן כבעלים ו/או שותף ו/או חבר מועצת מנהלים במספר גופים החברים בהתאחדות, רשאי להצביע בשם כל גוף חבר בהתאם לייפוי כח מהחבר. ג. חבר שאינו תאגיד, לא יכול להיות מיוצג באסיפה הכללית ע"י מיופה כח. ד. החלטה באסיפה כללית בדבר בחירת אנשים לתפקידים והחלטה באסיפה כללית בדבר הצעת אי-אמון או שחרור אנשים מתפקידם בארגון - תהיה בהצבעה חשאית . ה. כאשר לגבי בחירת אנשים לתפקידים תהיה הצעה אחת בלבד, תהיה האסיפה רשאית להחליט על קיום ההצבעה בהרמת ידיים. כן תהיה האסיפה רשאית לקיים את ההצבעה בהרמת ידיים בכל מקרה אחר כנ"ל, אם יוחלט על כך בלי כל התנגדות . ו. ההצבעה בכל החלטה אחרת העומדת לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית תיערך בהרמת ידיים, אלא אם כן יחליט היושב-ראש לקיים הצבעה חשאית, או שדרישה לכך תבוא מאת 25 חברים המשתתפים באסיפה.

7.3 פרוטוקול וניהול האסיפה א. מזכיר האסיפה ינהל את פרוטוקול האסיפה. ב. הועד המנהל יביא בפני האסיפה את כל ההצעות שריכז לדיון.

פרק 4 :הועד המנהל 1.4 .תפקידים וסמכויות א. הועד המנהל ישמש כמוסד העליון של הארגון. ב. הועד המנהל ימלא, בין היתר, את התפקידים הבאים: עמוד 8 מתוך 15 בחירת יו"רים ונציגים לועדות מקצועיות והועדות השונות לפי הצורך והעניין. בחירת יתר המוסדות, הגופים והאנשים, שבחירתם מוטלת על הועד המנהל בהתאם לאמור בתקנות אלה, בתקנות-משנה או על פיהן. ג. התקנת תקנות-משנה בהתאם לתקנות אלה בכל העניינים הטעונים הסדר בארגון. ד. ניהול תקציב הארגון. ה. במה לדיונים פנימיים מקצועיים של החברים בענייני היום והשעה. ו. הועד המנהל קובע את תוכנית פעולתו של הארגון ואת נוהלי עבודתו. ז. הועד המנהל כפוף להחלטות האסיפה הכללית שהתקבלו כדין. ח. לוועד המנהל סמכות שיורית למילוי יתר התפקידים בהתאם לתקנות או לתקנות-משנה ו/או לבצע פעולות שלא הוזכרו בתקנון זה ושהינן תואמות את מטרות הארגון. ט. לישיבות הועד המנהל יוזמנו כמשקיפים חברי ועדת ביקורת אשר יצטרפו ע"פ שיקול דעתם.

2.4 .מספר החברים מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים ויותר מתשעה חברים אשר ייבחרו ע"י האסיפה הכללית.

3.4 תקופת הכהונה א. משך הכהונה של הוועד המנהל יהיה 4 שנים והוא ייבחר ע"י האסיפה הכללית. ב. בחירות לועד המנהל יערכו תוך שנתיים מיום הקמת העמותה ג. הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש לקדנציה נוספת בלבד. ד. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל בכפוף לאישור האסיפה הכללית.

4.4 השלמת הועד א. נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של הארגון לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד. ב. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר הארגון למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו. עמוד 9 מתוך 15

5.4 ישיבות הועד א. ישיבת ועד תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות שבוע ימים מראש באמצעות דואר אלקטרוני ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. ב. ישיבת ועד לא תיפתח אם לא נכחו לפחות מחצית ממספר חברי הועד; היה מנין זה נוכח בפתיחת הישיבה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. ג. לא נתכנס המנין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה אך לא יפחת משניים. החלטות

4.6 א. ההחלטות הועד המנהל תתקבלנה ברב-קולות של החברים הנוכחים והמצביעים. במקרה של קולות שקולים יהיה ליו"ר קול מכריע. ב. החלטות הועד המנהל בעניין בחירת אנשים לתפקידים תתקבלנה בהצבעה חשאית, אולם במקרה שקיימת הצעה אחת בלבד למועמדות יוכלו המשתתפים בישיבה להחליט כי ההצבעה תהיה בהרמת ידיים. הוא הדין אם יוחלט בלי כל התנגדות לקיים את ההצבעה על-ידי הרמת ידיים. ג. ההצבעה בכל עניין אחר שיעמוד לדיון בישיבות הועד המנהל תיערך בהרמת ידיים, אלא אם כן יחליט היושב-ראש של הישיבה לקיים הצבעה חשאית, או שדרישה לכך תבוא מאתמחצית חברי ועד המשתתפים בישיבה. ד. החלטות הועד המנהל בדבר הטלת התחייבויות כספיות על החברים בארגון תתקבלנה רק לאחר דיון שהודיע עליו מראש יו"ר הארגון בהזמנה לישיבת הוועד המנהל שפורטה בסדר היום של הישיבה. פרוטוקול

4.7 הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

8.4 זכות הייצוג הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם הארגון על מסמכים שיחייבו אותו, ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו.

9.4 יושב-ראש הוועד המנהל יו"ר הועד המנהל יהיה יו"ר הארגון, תפקידיו וסמכויותיו יהיו כדלקמן: עמוד 10 מתוך 15 א. לנהל את ישיבות הועד המנהל. ב. לפקח על פעילות הוועדות הקבועות והמקצועיות. ג. לדאוג לכך שהועד המנהל יקבל דין-וחשבון על פעולות הוועדות הקבועות והמקצועיות. ד. למנות נציגים לוועדות ולמוסדות ציבוריים וממשלתיים למיניהם ובכלל זה להמליץ על מועמדים למינויים ממשלתיים או ציבוריים כל שהם כל המינויים יהיו באישור הועד המנהל. ה. ו. במידה ותהייה תביעה משפטית כנגד הארגון או הועד המנהל או היו"ר\ מנכ"ל בגין פעולה שביצעו בתום לב במסגרת תפקידם בארגון, ישא הארגון בכל הוצאות ההגנה המשפטית ובתוצאות המשפט והקנסות אם יוטלו כאלה ז. בהעדר יושב-ראש ועד מנהל ימלא את מקומו אחד מסגניו לסירוגין.

10.4 תקופת כהונתו של יו"ר ועד א. יו"ר ועד ייבחר ע"י האסיפה הכללית. ב. תקופת כהונתו של יו"ר הוועד תהיה חופפת לתקופת כהונתו של הוועד המנהל ותקופת כהונתו תסתיים עם סיום תקופת כהונתו של הוועד המנהל. בכל מקרה כהונת הוועד מוגבל ל-4 שנים. ג. הסתיימה תקופת כהונתו של יושב-ראש הועד המנהל יכול הוא להיבחר שנית, לקדנציה נוספת אך לא ייבחר בפעם השלישית אלא אם חלה הפסקה בכהונתו של לא פחות משנתיים. לאחר הפסקה זאת תיראה בחירתו כאילו נבחר לראשונה. ד. חרף האמור בסעיף ג', האסיפה רשאית לבחור יו"ר לקדנציה שלישית רק במידה ומעל 3/2 מחברי האסיפה הכללית יצביעו עבורו.

11.4 קריטריונים להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועד א. המועמד היה בכהונה באחת מהועדות של ההתאחדות תקופה של שנתיים לפחות. ב. חבר מן המניין בארגון. ג. אדם ישר והגון המקובל על מרבית חברי ההתאחדות שאינו הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

פרק 5 :ועדת ביקורת עמוד 11 מתוך 15 1.5 תפקידים וסמכויות א. לבדוק את תקינות פעולות הארגון ומוסדותיה ע"פ חוק העמותות, לרבות התאמת פעולות הארגון למטרותיה. בכלל זה, נדרשת ועדת הביקורת לבדוק את תקינות פעילותם של נושאי המשרה בארגון ולבדוק ניהול תקין של הארגון, חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר המידות. ב. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד ולהציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול הארגון. ג. לבדוק את ענייניו הכספיים של ההארגון, את פנקסי החשבונות שלו ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי הארגוןלקידום מטרותיו. ד. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותו של הארגון. ה. הוועדה תכין לקראת כל אסיפה כללית ,הן רגילה והן שלא מן המניין, ע"פ דרישה, דין- וחשבון על פעולותיה. ו. ועדת הביקורת תכלול בדו"ח שלה סקירה על אופן ביצוע החלטות האסיפה הכללית שחלפה, ופרקי ביקורת על מוסדות הארגון, במידה שבוקרו. כמו-כן, תגיש ועדת הביקורת לאסיפה הכללית מסקנות והמלצות מיוחדות כפי שתמצא לנכון. ז. ועדת הביקורת תבחר ביושב-ראש מבין חבריה. תפקידו יהיה לכנס את הוועדה לפחות אחת לששה חדשים - וכן לחתום בשם הוועדה על הפרוטוקולים של ישיבותיה ועל הדו"חות שלה. ח. לצורך ביצוע תפקידה יהיו לוועדת הביקורת כל הסמכויות המוקנות לה בחוק העמותות – התש"ם-2980 ולתקנות שהותקנו מכוחו.

2.5 בחירת ועדת ביקורת א. ועדת הביקורת תיבחר ע"י האסיפה הכללית. ב. ועדת הביקורת תהיה מורכבת משני נציגים לכול הפחות. ג. חברי ועדת הביקורת יוזמנו להשתתף בכל ישיבות הועד המנהל כמשקיפים, יו"ר ועדת הביקורת יוזמן להשתתף בישיבות הועדות השונות במעמד משקיף.

פרק 6 :ועדות 1.6 ועדות קבועות ומקצועיות א. הארגון יפעיל ועדות מקצועיות שתפקידן לעצב מדיניות ולהמליץ על עמדות הארגון ליו"ר ולועדהארגון. ב. הוועדות הקבועות הן: כספים, שיווק ויחסי ציבור, רכש, שת"פים, , כנסים וימי עיון, קבלה ואתיקה. ג. ועדה קבועה תורכב מ2 חברים לפחות אשר ייבחרו ע"י הועד המנהל הועד המנהל ימנה יו"ר לכל ועדה. עמוד 12 מתוך 15 ד. יו"ר כל ועדה רשאי להזמין נציגים נוספים במעמד משקיפים ללא זכות הצבעה. ה. יו"ר ועדה קבועה חייב יהיה להיות חבר ארגון. ו. בסמכות הועד המנהל ואו מנכ"ל ואו יו"ר הועד המנהל להחליט על הוספה או גריעה של ועדות מעבר לועדות שפורטו בתקנון. על ועדות אלו יחולו הוראות פרק זה.

פרק 7 - כספים 1.7 ועדת כספים ועדת הכספים הנה ועדה קבועה, בעלת הרכב כמפורט בפרק 6- ובלבד שבין חבריה יכללו 2 חברים לפחות והמנהל הכללי של הארגון.

2.7 תפקיד וסמכויות ועדת כספים א. להציג את גובה דמי חבר בהתאם לתקנות ובהתאם לתקנות המשנה בעניין חברות, על- פי שיטת חישוב אחידה ככל האפשר שתחול לגבי כל חברי הארגון. תעריף דמי החבר יובא לאישור הועד המנהל. ב. לערוך ולהגיש לאישור הועד המנהל הצעת תקציב. הצעת התקציב לשנת הכספים הבאה תוגש לפני תום שנת הכספים הקודמת. ג. להביא לידיעה ולאישור הועד המנהל, כל הוצאה החורגת בשיעור של %15 מסך כל סעיף.

פרק 8 : מנכ"ל ההתאחדות 1.8 בחירת מנכ"ל ההתאחדות א. מנכ"ל התאחדות ייבחר ע"י הועד המנהל ברוב קולות. ב. ההחלטה על בחירתו ו/או סיום כהונתו של המנכ"ל תהייה בהצבעה חשאית של הועד המנהל של ההתאחדות. ג. סיום כהונתו של המנכ"ל יהיה בהצבעה של הוועד המנהל ברוב של 3/2 מהוועד המנהל.

2.8 תפקידים וסמכויות מנכ"ל ההתאחדות א. מנכ"ל ההתאחדות אחראי על הפעילות השוטפת של ההתאחדות, כל עובדי ההתאחדות לרבות הסניפים כפופים למנכ"ל ההתאחדות שתפקידיו יפורטו להלן. ב. להוציא לפועל את החלטות הועד המנהל. עמוד 13 מתוך 15 ג. להתוות מדיניות, להציב אתגרים בפני הצוות המקצועי ולהבטיח הגשמת מטרות ההתאחדות. ד. לנהל את ההתאחדות באופן שוטף בפני הרשויות ומול הועדות השונות. ה. אחראי על פיתוח וביצוע מדיניות ופעילות ההתאחדות. ו. גיבוש מדיניות, ייעוד, מטרות ומגמות התפתחות, הובלת החזון והערכים אשר הוגדרו בתקנון ההתאחדות ומותווים ע"י הועד המנהל. ז. בניית תוכניות עבודה שנתית. ח. ייזום והפקת פעילויות שונות של ההתאחדות כגון כנסים, הרצאות ושיווק פרויקטים מיוחדים. ט. גיוס חברים להתאחדות וגיוס משאבים כספיים חדשים. י. מדידה והערכת האפקטיביות והכלכליות של פעילות ההתאחדות. יא. ניהול קשרי חוץ עם גורמים מובילים בתחום יב. ליווי, תמיכה והשתתפות במפגשים מסודרים ושוטפים עם ראשי הועדות השונות בהתאחדות. יג. קיום פגישות עם מפרסמים ונותני שירותים אחרים. יד. קיום קשר עם הבנק, הנה"ח של ההתאחדות, בניית תקציב שנתי ועדכונו בשיתוף ועדת הכספים. מעקב ואישור הוצאות. טו. קיום קשר עם רו"ח והיועץ המשפטי של ההתאחדות. הגשת דוחו"ת שנתיים לרשם העמותות. טז. השתתפות בישיבות הנהלה הכנת דוחות לוועד המנהל על פי דרישה. יז. ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף .

פרק 9 :יישוב סכסוכים ההתאחדות תקיים מוסד ליישוב סכסוכים או חילוקי-דעות שיתעוררו בין חבריה. חברי הארגון יוכלו להתדיין עפ"י בחירתם והסכמתם באחד מהמסלולים הבאים: א .הליך גישור – פישור ב .הליך בוררות עסקית מבנה המוסד, סמכויותיו הרכבו והגורמים אשר יוכלו להתדיין בפניו יוסדרו בתקנות-משנה שיותקנו ע"י הועד המנהל ויטופלו בועדת האתיקה והבוררות.

פרק 10 : זכות החתימה הועד המנהל יסמיך 2 או יותר מבין חברי הארגון /או עובדיו, לפחות, שחתימתם יחד, בצירוף חותמת הארגון, יחייב את הארגון בתנאים שיקבעו. עמוד 14 מתוך 15 פרק 11 :שינוי תקנון 1.11 רוב הדרוש לשינוי תקנון כל שינוי בתקנון הארגון טעון אישור של האסיפה הכללית של הארגון ויתקבל ברוב של 3/2 מהחברים הנוכחים והמצביעים באסיפה -בתנאי שלא תתקבל החלטה כזאת אלא אם כן נושאי השינויים המוצעים כלולים בהזמנה ובסדר היום שצורף להזמנה לאותה אסיפה. האסיפה רשאית לקבל את ההצעה, לדחותה או לשנותה, כפי שייטב בעיניה.

2.11 בקשות לשינוי תקנון כל חבר המבקש להציע לאסיפה הכללית שינוי בתקנות ,יגיש את הצעתו בכתב לוועד המנהל ויצרף להצעתו הסכמה בכתב, חתומה על-ידי עשרה חברי ארגון התומכים בהצעתו, עד 7 יום לפני כינוס האסיפה. הוועד המנהל יכלול את הצעת השינוי, כאמור, בסדר היום של האסיפה ויודיע על כך לחברי הארגון לא יאוחר מ 3 ימים לפני כינוס האסיפה.

פרק 12 :תקנות-משנה 1.12 התקנת תקנות משנה וכניסתן לתוקף תקנות-משנה שהותקנו על-ידי הועד המנהל בהתאם לתקנון זה, תיכנסנה לתקפן מיד עם התקנת או בתאריך שייקבע בתקנות המשנה - אולם, בכל מקרה תהיינה טעונות אישור של האסיפה הכללית הקרובה שתתקיים לאחר התקנתן. לא אישרה האסיפה הכללית את תקנות המשנה, תחשבנה תקנות המשנה כמבוטלות מתאריך האסיפה הכללית – אולם מבלי לפגוע בחוקיות הפעולות שנעשו על יסוד אותן תקנות המשנה לפני ביטולן כאמור האסיפה הכללית רשאית לשנות את תקנות המשנה שיובאו לפניה לאישור ככל שייטב בעיניה. על תקנות המשנה שיותקנו לקבל את אישור רשם העמותות לאחר אישור האסיפה הכללית.

פרק 13 :נהלים כללים 1.13 החלטות שונות עמוד 15 מתוך 15 א. במידה שלא נקבעו בתקנות אלו נהלים לגבי מוסדות ו/או גופים של הארגון ,רשאי יהיה אותו מוסד ו/או גוף לקבוע לעצמו נהלים לישיבותיו ולדיוניו, למעט הנושאים שיוחרגו בפרק זה ובכפוף לכל דין. ב. המניין החוקי יהיה רוב רגיל של חברי אותו גוף . ג. החלטות תתקבלנה ברוב רגיל, בהצבעה בהרמת ידיים. במקרה של דעות שקולות, יהיה ליושב- ראש המנהל את הישיבה קול מכריע. ד. החלטות בדבר בחירת אנשים לתפקידים תתקבלנה בהצבעה חשאית, אולם במקרה שקיימת הצעה אחת בלבד, יוכלו המשתתפים בישיבה להחליט כי ההצבעה תיערך בהרמת ידיים. הוא הדין אם יוחלט בלי כל התנגדות לקיים את ההצבעה בהרמת ידיים. ה. נציג ציבור שנבחר כחבר באחד ממוסדות הארגון או כשליח הארגון בגוף חיצוני וחדל להיות חבר בארגון יכול להמשיך להיות חבר באותו מוסד או שליח באותו גוף חיצוני, לפרק זמן סביר, עפ"י החלטת היו"ר של הועד המנהל ולא יותר מ6 חודשים. ו. הארגון ימנה נציג במוסדות חיצוניים בתיאום עם הועד המנהל . ז. במוסדות הנבחרים של הארגון לא יוכלו לכהן באותה עת כחברים שני נציגים המייצגים את אותה חברה. ח. נציג נבחר באחד ממוסדות הארגון אשר לא ישתתף ב -5 ישיבות רצופות של הגוף אליו נבחר, תופסק חברותו באותו גוף ובמקומו יבוא חבר אחר ע"פ בחירת הועד המנהל וזאת לאחר מתן זכות שימוע לחבר.

פרק 14 :סניפים הארגון רשאי, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענינהם.

פרק 15 :נכסים לאחר פירוק פורק הארגון ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2 )לפקודת מס הכנסה ולא יחולקו בין חבריה. נכסי הארגון והכנסותיו משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

כל הזכויות שמורות ל"ארגון מעצבי הפנים בישראל"  ע.ר 580656767 אין להעתיק או לשכפל או לעשות כל שימוש בתוכן ללא אישור העמותה

  • Facebook Social Icon
  • Instagram